неделя, декември 12, 2010

Битката на един етнос

През март 1991г се провежда Народно събрание на балкарския народ.Там се представят искания за по-широко балкарско представителство във властовите органи ,възстановяване контрола върху земи принадлежащи им до депортацията.Става въпрос за селищата Хасанья и Белая речка/Ак-су/ край Нальчик и Хулано-Безенгиевския район.Ноември 1991г Народното събрание приема "Декларацию о провозглашении Балкарской республики в составе Российской Федерации и национального суверенитета балкарского народа", а през декември балкарците бойкотират изборите в КБ.Повечето избирателни участъци в балкарските райони не се откриват изобщо.На 29.12 в тези участъци се провежда референдум за провъзгласяване на Република Балкария като отделен субект на РФ.Гласовете за са 94,8% при гласували 85% от населението.Проблемът за реализацията на тези искания се състои в това,че преди депортацията балкарците не представляват отделен субект,както например Ингушетия,която се възстановява при изпълнението на „Закона о реабилитации депортированных народов России”.Балкарския автономен окръг съществува самостоятелно само няколко дена 6-9 януари 1922г.
През 1996г се провежда Народно събрание,което отново се връща към този въпрос.Тогава властта предприема някои по-твърди мерки,като забраната на балкарския вестник "Тере" и възбуждане на дела срещу някои балкарски активисти


И до днес няма решение на този конфликт.Икономическите интереси на властта срещу 100хил.души – несъразмерна битка за оцеляването на един етнос.Но битката продължава.Балкарските старци,спящи пред Кремъл, оцеляха при пожарите край Москва.Ще оцелят ли в най-студената зима ?

 Колкото - толкова :: Битката на един етнос

вторник, ноември 30, 2010

събота, ноември 20, 2010

Балкарски протести в Москва

Колкото - толкова :: Не на фалшификацията на историята!
http://auaz.livejournal.com/38427.html

http://dymovskiy-name.livejournal.com/107261.html#cutid1

В Москва ще се проведат протести в поддържка на гладуващите балкарци

В поддържка на аскакалите,които вече пети месец живеят пред стените на Кремъл ,ще се поведат шествия организизирани от карачаево-балкарската младеж.Спорът между балкарци от Елбруски район и управата на КБР възниква заради пасищата,които сега са заведени като "междуселищна" земя,при което се изисква разрешение за използване на пасищита ежедневно.
Организаторите призовават на шествията всички блогери,журналисти и всички които желаят съхраннението на балкарския народ и законността в РФ.
Протестите ще се проведат на 20.11 и 21.11 от 14до 17 и от 12 до 16 часа.

http://www.nr2.ru/moskow/309742.html

 Още по темата тук

вторник, октомври 19, 2010

Поглед върху осетинската история

През м.август тази година излезе книгата
Новый взгляд на историю осетинского народа 
на автора Тахир Моллаев,роден 1972г в 
гр. Тырнауз Кабардино-Балкария.Завършил е
факултет по романо-немска филология в КБГУ 
и аспирантура в ВГИ в гр Нальчик.
В своята книга авторът излага някои свои
доводи и съображения за произхода на осетинския
етнос в Кавказ.Тезата на автора е ,че основна 
определяща съставна част на осетинския етнос
са ирански заселници  по времето на сасанидите,
когато за защита на кавказките проходи се 
изграждат от персите много укрепления с 
войскови гарнизони.Авторът конкретно визира едно
такова заселване на ирански войни в Кахетия описано
от летописеца Леонти Мровели в «Жизнь картлийских царей».,
когато иранския принц Мириан се жени за дъщерята
на Аспагур:

Как только внял царь Касре  упованиям картлийцев,
женил он своего сына Мириана на дочери картлийского 
царя, дал картлийцам в цари сына своего 
и посадил его во Мцхете…
    Оставил (Мириану) сорок тысяч отборных 
всадников… Да заключил договор с картлийцами о том,
чтобы все ворота ,крепости и города были бы под
властью персидских отрядов...
    Царь двинулся и забрал все ущелья кавкасианов, 
учредил всюду (своих) мтаваров и повелел им повиноваться 
сыну его Мириану, и повелел Мириану, сыну своему, и 
воспитателю Мирванозу, дабы воевали против хазар
...
Тогда Мириан прервал (военные) действия против 
хазар, призвал из Персии сродственника своего 
из царской семьи по имени Пероз. Последний привел 
с собой большое войско. Выдал он замуж за этого 
Пероза дочь свою и пожаловал (им) земли от Хунани
до Бардава, по обоим берегам Куры, 
назначив его там эриставом... 

Според автора името на осетинското общество
Ирон,Иристон има пряк произход от името 
на иранската държава ,установено с идването 
на сасанидите на власт – Ирон,Эрон.В книгата 
също се разглеждат и някои особености на 
осетинския език отбелязани още от Абаев.
В средновековния период автора свързва 
осетинците с упоменаваните на 
Кавказ цанари,които контролирали 
централнокавказките пътища и извършвали 
и митническа и налогова дейност.В по-късно време 
със същата дейност се занимавали и някои 
осетински родове.Окончателния извод в книгата е 
че осетинския етнос е резултат от смесването на 
автохтонно кавказко население вайнахи и 
ирански заселници.В книгата също се разглеждат някои
въпроси касаещи скити,алани и държавата на 
Чингизидите.Ето няколко откъса от книгата

Из-за особенностей образа жизни - нестационарности, кочевники,
 вообще, не могут ассимилировать иной народ. И напротив, сами
 могут ассимилироваться в среде, существенно превосходящих их
 по численности оседлых народов, оседая и утрачивая свои
 этнокультурные особенности. В таких случаях, как говорил арабский
 учёный Бин-аль-Асир - «земля берёт верх». Этот момент по-своему
 отметил и А.Бушков: «Тюркам только показалось, что это они
 завоевывают мир. На самом деле это их незаметно завоевывали и
покоряли невидимые и неощутимые, как радиация, но столь же
смертоносные чужие установления, витавшие над занятыми городами». (2007 г.).
.....
Выдающийся историк 19 века В. Митфорд в «Истории Греции» писал:
 «В мире существуют места, жители которых сильно отличаются
 от других людей по своим обычаям и образу жизни. Из них стоит
 выделить, называемую греками скитами, а современниками – татарами».
 (Митфорд В., 1838, 419).
.....
Также, по сообщению фламандского монаха Гильома де Рубрука,
 совершившего с дипломатической миссией в 1253-1255 годах по поручению
 французского короля Людовика IX путешествие в Орду, известно, что и через
 три десятка лет после этих событий
 (поражения на равнинной части своей территории),
аланы с  гор ещё достаточно долгое время досаждали ордынцев.
 И поэтому двое из десяти воинов
Сартака (сын Батыя, внук Джучи, правнук Чингисхана) должны были
охранять выходы с горных ущелий, чтобы аланы не делали нападений
 и не угоняли скот. Вот как это описано у Г. Де Рубрука:
 «Аланы на этих горах все еще не покорены, так, что из каждо­го десятка
 людей Сартака двоим, надлежало караулить гор­ные ущелья, чтобы эти
 аланы не выходили из гор для похище­ния их стад на равнине».
.....
Имя языческого «божества» Солнца у скифов, по Геродоту, Гойтосир,
 что с некоторыми метатезами и искажениями созвучно имени языческого
 «божества» Солнца у карачаево-балкарцев – Кюн тейриси – «бог» Солнца,
 или как ещё назывался  - Кюй тейриси – «бог» пламени, «бог» огня.
 Кюй, гюй (тюркск.) – гореть. (И.М.Мизиев, К.Т.Лайпанов, 1993).
...
Лукиана, скиф Токсарис говорит: «Клянусь мечом и ветром…» -
 поскольку Эрей являлся «богом» ветра и войны, и олицетворялся в образе меча.
 И потому, Арей, скорее всего, тот же карачаево-балкарский Эрирей,
 которого, в краткой форме, именуют Эрей
.....
Дело в том, что современное название реки стало созвучным с осетинским
 словом из-за фонетических восприятий на русский язык тюркского слова Тын – Тихий
, Спокойный. И у казаков эпитет этой реки «Тихий» был не случайным,
 вероятно, это было калькой тюркского названия, в котором
 отразился характер течения реки.
....
Во всех ранних  письменных источниках эта река называлась Тан, Танаис.
 Адыги, которые исторически были хорошо знакомы с этой рекой,
называют её – Тэн. (Бетрозов Р.Ж., 1991).
.....
По правилам осетинского языка определение всегда должно стоять после определяемого слова
. И потому, должно было быть не Дон-стур к примеру,
 а Стур-дон, не Дон-апр, а Апр-дон и т.д. И по утверждению Абаева В.И.
 обратный порядок слов в осетинском языке «немыслим»
.....
Представленная этимология этнонима алан перекликается со словами
 византийского летописца Аммиана Марцеллина (IV век), который писал,
 что название аланов происходит от названия гор. Но, какие же горы это могли бытья,
 с которыми этот автор связывал название аланов? Наиболее подходит, распространённый 
 в тюркском мире термин - Ала-тау - Светлые горы. Так по тюркской традиции называются
 любые горы, которые покрываются снегом и он держится на них продолжительное
 время, в отличие от гор, называемых Кара-тау - Чёрные горы,
 на вершинах которых снег не задерживается (БЭС, Кара-тау).
 Название «Ала-тау» сейчас закрепилось за несколькими горными системами,
 характеризующиеся описанными особенностями.
Кавказские горы, в особенности горы Карачаево-Балкарии (Алании),
 являющиеся самыми высокими горами Кавказа, России и Европы
 также характеризуются этой особенностью - на них круглый год
 лежит снег, и они также подпадают под категорию гор,
 по тюркской терминологии, называемых Ала-тау
....

Названия тотемных животных в связи с предрассудками,
 нередко скрывались и менялись на другое название, отражающее какой-либо
 признак этого животного. К примеру, снежного барса можно называть
 в соответствии с его характерной светло-пятнистой мастью – алан.
Если эта этимология верна, то данное слово становится в один ряд
 с такими тюркскими словами (с компонентом -ан, -анг - «зверь»),
 как аслан – лев, къаплан – тигр, джилан – змея и т.п.
 С учётом того, что Алания иногда называлась и Барсилией
 (Страной барсов), это предположение представляется
довольно реальным.
.....
В эпоху династии Сасанидов название Иран (на языке иранцев - Ирон) –
 стало официальным названием страны, название с которым,
 несомненно, связано и этническое самоназвание осетин – ирон
...
Фонетическая форма этнонима «арий» - «ир» - результат имманентного,
 внутреннего развития из древнеиранской формы, получившей настоящее
 фонетическое оформление только к первым векам нашей эры.
И потому, исходя из этого, и некоторых других оснований, можно уверенно
 констатировать факт, что самоназвание осетин – ирон, напрямую связано
 с Ираном периода династии Сасанидов.
...
Осетинское «Сказание об Ирбараге», записанное в 1865 г во Владикавказе,
 также подтверждает данную концепцию. Начинается оно так:
«Когда Иры жили на востоке, то это было для них золотым веком,
 потому что они покорили всех. Могущественный властитель иров назывался
 Ирбараг, то есть Всадник Ир. Даже среди красивых иров Ирбараг был
 самый красивый, самый храбрый и всеми любимый.
Его галуан стоял в высоких до неба горах, куда было трудно залететь
 даже ласточке»
.....
В древнегрузинском источнике «Мокцевай Картлисай» сообщается,
 что Иран и Византия, по взаимной договоренности, ежегодно выплачивали
 цанарам вознаграждение за то, что те охраняли Дарьяльское ущелье
 и регион Закавказья от вторжений с севера кочевых племен.
Этимология слова «цанар/санар» представляется возможной с позиции
карачаево-балкарского языка, на котором оно буквально значит
 «тот, кто посчитает», сана – «посчитай», санар – «тот, кто посчитает».
 Такое  название закрепилось за потомками мириановских всадников – цанар/санар
 в связи с тем, что они контролировали центрально-кавказские перевалы,
 и по существу выполняли роль таможенников. Этнографический материал
 показывает, что это оставалось традиционным занятием осетин  вплоть до 19 века
http://oset-history.narod.ru/
Приложение: на картинките сасанидски войно от  
www.roman-glory.comпетък, октомври 15, 2010

Открити са селища от неизвестна култура край Кисловодск

Археолози са открили около 200 селища датирани 16-14в пр.н.е. на юг от Кисловодск Ставрополски район.Селищата се отличават с различна архитектура,а някои представляват два реда домове около кръг ,където се намирал площада и се съхранявало всичко ценно-животни и др.
К.и.н. Белински твърди,че е желателно в бъдеще създаването на тази територия археологически резерват,имайки предвид концентрацията на археологически обекти край Кисловодск..
http://www.66.ru/

четвъртък, септември 23, 2010

Vlatko Ilievski - Skitnik

Vlatko Ilievski is a former vocal singer of the Macedonian rock band "Moral". He was born on 02.07.1985 in Skopje, Macedonia. He is Macedonian rock singer and also a student of acting on the Faculty of Drama Art - Skopje. At age of 12 he started playing guitar and sing in local bands. In 2000 he performed at the Macedonian Rock festival along the band “Made in Macedonia”, and won 2 prizes.

Vlatko Ilievski - Skitnik
 by ivipivi1001's Channel

вторник, август 03, 2010

Руско-кавказки отношения - откъси от мемоари

Муса Кундухов се ражда в 1818г в семейството на осетинския алдар/осет.съсловие/ Алхаст от Тагаурия.На 12г го изпращат в Петербург ,в Павловското военно училище ,1836г го зачисляват в Отделния Кавказки корпус.Прави отлична военна кариера.Като началник на Осетинския военен окръг отделя много време за благоустройството на кавказките народи.По-късно разочарован от руската политика ,заедно с група чеченски семейства емигрира в Турция.В Руско-турската война 1877-1878г ,като Муса-паша се сражава срещу доскорошните си военни другари.
biblio.darial-online.ru
Ето няколко откъса от неговите мемоари
Благодаря Богу мне удалось устранить бесполезную и разорительную
войну. Успокоив чеченцев и войска, бывшие готовыми начать войну,
начал я убеждать и высшее начальство в необходимости определить и
объявить чеченскому народу то, что от русского правительства их
ждет в будущем, что без этого все меры и старания водворить в крае
желанное спокойствие не принесут результата.
 Вследствие  этого  главнокомандующий дал  чеченскому  народу
следующий акт:
 
          ПРОКЛАМАЦИЯ ЧЕЧЕНСКОМУ НАРОДУ
 «Объявляю вам от имени Государя Императора:
 1.  Что  правительство русское предоставляет вам совершенно
свободно исполнить навсегда веру ваших отцов.
 2. Что от вас никогда не будут требовать солдат и не обратят вас
в казаки.
 3. Даруется вам льгота на три года со дня утверждения сего акта.
По истечении сего срока вы должны будете, для содержания ваших
народных управлений, вносить по три рубля с дома. Предоставляется,
однако, аульным обществам самим производить раскладку этого сбора.
 4. Что поставленные над вами правители будут управлять по шариату
и адату, а суд и расправы будут отправляться в народных судах,
составленных из лучших людей, вами самими избранных и утвержденных
начальством.
 5. Что права каждого из вас на принадлежащее вам имущество будут
неприкосновенны. Земли ваши, которыми вы владеете или которыми
наделены русским начальством, будут утверждены за вами актами и
планами в неотъемлемое владение ваше, и только в случае нарушения
верности Государю Императору изменой или возмущением лишаетесь вы
владения ими.
 6. Что обычай кровомщения (канлы), как противный народному
благосостоянию, уничтожается, а убийцы будут судимы и наказываемы
по русским законам.
............


Вдруг правительство по обыкновению своему изменило все прежние
свои предположения, нашло полезным стеснить чеченцев землею, с
целью, чтобы они сами оставили Чечню и переходили на жительство за
Терек. С этой целью назначена была комиссия под председательством
генерального штаба полковника Розенкампфа. Она выяснила количество
чеченской земли и вопреки только что отданного чеченцам акта, вся
нагорная часть ее отошла в казну, а чеченцам оставлена только
незначительная часть ее без леса, так что на двор приходилось от 7
до 10 десятин, во дворе же средним числом числилось не менее пяти
душ.
 Огорчившись распоряжением этим столько же, сколько  я  был
обрадован актом или, вернее выразить, оптическим обманом, я,
внимательно рассуждая, задал себе вопросы:
 Первый  –  хочет ли правительстве, как оно постоянно твердит и
официально убеждает, сделать кавказские народы счастливыми и
верными царю подданными? Хотя долг человечности и справедливость
требуют того, чтобы правительство искренно к тому стремилось, из
дел его, однако, ясно видно, что оно только говорит и пишет об
этом, а на самом же деле, пуская в дело обман и изворотливость,
стремится оторвать их от своей религии и национальности и слить с
русскими. Следовательно, нечего здесь думать и рассуждать: дело
ясно и понятно.
 Второй вопрос – если так, то зачем же я служу и что от моей
службы могу ожидать себе в будущем? Не пора ли мне оставить
службу. До сих пор я служил в надежде занять почетное место с
правом голоса в делах края и безукоризненною службою своею быть
полезным нуждающимся в помощи моим соотечественникам, и также моим
наследникам и тем заслужить себе в родном крае приятное потомству
моему воспоминание.
..........


Тут в заключение не могу не сказать, что по всей справедливости
надлежит признать ту неоспоримую истину, что русские, хотя могучею
силою своих войск и средств наконец успели покорить Кавказ, и
войска русские всегда могут гордиться своими военными подвигами,
но правительство, напротив того, должно всегда краснеть как перед
кавказскими народами, так равно и перед Россией.

.............
Правительство же, напротив того, беспощадно отняло у них земли,
оставив им только от 10 до 32 десятин на двор (во дворе, средним
числом не менее 5 душ), а остальную отдала вновь прибывшим
переселенцам из России, назначая им на душу от 25 до 30 десятин;
а также в награду русским генералам и чиновникам, затмевавшим
истину, от 1 до 12 тысяч десятин.
 Из этого очень понятно, к чему русская власть стремилась. Зачем и
для какой пользы.
 Она награждала горцев по заслугам и по политическим видам
царскими чинами и орденами. Зачем же они не пользовались правами,
им законом в России предоставленными, и, не говоря о штаб- и обер-
офицерах, заслуженных генералах, державших сторону справедливости,
ссылала с Кавказа в Россию, арестованными без суда и закона, лишь
только по произвольному и не доказанному доносу.
 Зачем  она осетин, назрановцев, дидоевцев, абхазцев вопреки
христианских правил насильно приводила в христианство? Не желавших
казаки связывали, и после сильных побоев неграмотный поп обливал
их водой, а иногда и мазал им губы свиным салом; писарь записывал
их имена и прозвания в книгу – как принявших по убеждению святое
крещение  –  и после требовал от таких мучеников строгого
исполнения христианских обрядов, коих не только они, несчастные,
но и крестивший их поп не знал и не понимал. За 1 непослушание же
подвергали  горцев телесным наказаниям, арестам  и  денежным
штрафам.31
biblio.darial-online.ru

Научна конференция за ролята на алани и аси в историята на Евразия

На 25-26 юни в Крачаево-Черкесия се провежда конференция на тема "Аланы и асы в этнической истории регионов Евразии".В конференцията участват много изследователи и събиратели на кавказката култура от Карачай,Балкария,Ингушетия,Кумикия и др. краища на Северен Кавказ.Прочетени са доклади,разкриващи различни аспекти на аланската култура.В доклада на Камил Алиев "Асы (ясы) и вопрос их происхождения в свете письменных источников периода Золотой Орды (XIII - XVI вв.)" се посочва:
У Рашид-ад-Дина же имеется подробные сведения о борьбе в 1236-38 гг. двух «эмиров» против монгол - Бачмана (Бацимака) из рода бурчевичей, известных в восточных источниках под наименованием бурджоглу и его отважного союзника «Качир-укуле (Качир-оглу?- К.А.) из племени асов»[3]. Сведения об этнической принадлежности асов впервые мы находим лишь у арабского географа эль-Магриби (1214-1286 гг.). По его свидетельству, аланы, расселенные на восток от Грузии, являются тюрками, принявшими христианство, асы же, проживающие восточнее Грузии, являются тюркским народом[4]. Аналогичные сведения содержатся также в арабских источниках XIV века у Ибн Баттуты, ал-Омари, Абульфеды. Абульфеда (1273-1331), также сообщает: «...аланы являются тюрками, которые приняли христианство... В соседстве находится народ тюркской расы, называемый асами; этот народ того же происхождения, той же религии, что и аланы»[5]. По сведениям Абульфеды, в XIV в. асы были расселены у Дарьяльского ущелья[6]. Данные авторы различают аланов и асов, указывая, что последние были тюрками (qaum min al-Turk), исповедали ислам и жили в степных районах, а также в Сарае[7].
.....
Рубрук сообщает вдобавок и то, что монголы называли половцев термином ак-ас, т.е. «белый ас»[16], а ведь очень хорошо известно, как четко различали монголы аланов и кипчаков, когда столкнулись с их объединенными силами на Северном Кавказе в 1222 г., т.е. во времена того же Рубрука и Карпини. Примечательно и то, что византийский автор XIII в. Г.Пахимер также упоминает живущий в горах народ "аланы или акасы"[17]. Армянские источники отличают асов (ясов) от алан. Стефан Сюнийский, например, мимоходом говоря об Аланских воротах, заметил: «Этим путем проходили хазары, аланы, осы, кипчаки и войска северного царства преемников Беркая, где в настоящее время царствуют ханы Токта-Менгу и Нуха (Ногай.-К.А.), внуки Батыя и Сартаха»[18]. И в то же время, по сведениям того же Рубрука, татаро-монголы будто бы называли куман ак-ас «белые асы»[19] (ср. яс-кун, яс куман) и, следовательно, отделяли от «черных асов» (?).
........
Согласно Галонифонтибусу, Зикия (Ziquia) иначе называется Таркуасией (Tarquasia) и расположена у подножья гор на побережье Черного Моря. На севере Таркуасия граничит с Татарией, на востоке – с Каспийскими горами, на юге – с Грузией и Абхазией. В Таркуасии живут «белые» и «черные» таркуасы.. Город Тана, по его словам, находится в «Верхней Таркуасии» на реке Дон[21]. Барбаро также называет среди племен «тatarcosia («Татаркозия», искаженное, видимо от таркуас)[22]. Надо полагать, что под «таркуасами» здесь подразумеваются тюрки-асы, о которых сообщают эль-Магриби и Абульфеда. Следует отметить, что данный автор хорошо был осведомлен по этнической карте Кавказа. Он писал: «В этой стране много христиан, а именно: греки, разные армяне, зики, готы, таты, воляки, русские, черкесы, леки, йасы, аланы (в рукописи assi et alani), авары, казикумухи и почти все они говорят на татарском языке[23].
www.kumukia.ru 

И откъс от доклада на Юсуп Идрисов Алано-асская ономастика Северного Кавказа :
Контаминация этнонима алан с названием одного из булгарских племён и хазарами объяснима и в свете данных письменных источников. Так, например, византийский хронист Иоанн Эфесский (VI в.) сообщает о заселении булгарами страны алан[5]. Сомнительно, чтобы булгары поселились на пустом месте, предварительно ликвидировав аланов как этнос, иначе бы они более не упоминались на Северном Кавказе. Вероятно, что после занятия булгарами Алании начался процесс, подобный тому, какой происходил во все века на огромный территориях - процесс взаимной ассимиляции. О его скоротечности помимо прочего свидетельствует следующее сообщение: сирийского источника VII в.: «Страна аланов, которая называется Барсилия»[6]. О том же свидетельствуют археологические источники. Для населения Беленджера (идентифицируется с Верхне-Чирюртовским городищем в окрестностях города Кизилюрт) были характерны те же похоронные обряды, что и для аланских поселений Северского Донца. Обнаруженные археологами на городище зеркала и остатки в полной мере сопоставимы с ранесалтовским образцам[7]. По мнению Г.С. Фёдорова-Гусейнова в результате взаимной ассимиляции алан и булгаро-хазар в среде последних начал формироваться особая общность – беленджерцы[8]. По признанию большинства учёных аланы и булгары сформировали в VI-IX вв. общую для них салтово-маяцкую культуру[9]. Память о пребывании алан в Засулакской Кумыкии прошла через столетия. В XIX в. А.-К.-А. Бакиханов писал: «Алан или Гельбах (так в поздние века называли Беленджер – Ю.И.) означает Засулакский Кумук, Мичикич (Чечня) и Малую Кабарду»[10]. Азербайджанский историк, пусть и не совсем точно, очертил примерный границы Восточной (Терской) Алании. По вполне правдоподобной версии Э. Босворта одним из племён аланского круга были маскуты/масагеты, обитавшие в Южном Дагестане и Северном Азербайджане[11]........
Ещё в XV в. венецианский купец из Таны Иосафат Барбаро писал: «Название Алания произошло от племён, именуемых аланами, которые на их собственном языке назывались Ас»[12]. Восточные автор утверждают, что асами называли знатнейших из аланов, любопытно, в свете, чего, интересно, что в кумыкском языке XIX в. зафиксировано слово асхарлы, употреблявшееся поэтом Йырчи Казаком как определение для человека уважаемого среди своего народа[13]
......
Топоним алан на Северном Кавказе нами не выявлен, но здесь встречается топонимы однокорневые всё с тем же этнонимом ас. Приведём самые яркие примеры: остатки средневековой балкарской крепости Ассы-Кала[25], приток Сунжи Асса, полуостров Аса (Аграхан) в Дагестане, до 1944 г. существовало селение Асаул в Бабаюртовском районе Дагестана, рядом с которым располагался кутан Ас-Казан[26]. А ещё в этот список входят: ручей Ассокай (приток Терека), по берегам которого в XVI в. обитало племя осоки[27], долины Аспарткъол[28] и Аспарай в Карабудахкентском районе Дагестана.
......
В кумыкской антропонимике также встречается несколько имён семантически связанных с этнонимом ас. Это Асельдер, Астемир, Батраз (Батыр-Ас). У кумыков первый известный мусульманский деятель имел характерное имя Хаджи-Асэльдер (буквально: «паломник - асский предводитель»)[32] (ум. ок. 1404 г.). Следует отметить, что ещё при его жизни асы были процветающим этносом со своим эмиром по имени Буракан[33], оказавшим упорное сопротивление Тамерлану. В его имени угадывается название рода бороган, принимавшего активное участие в этногенезе крымских татар, карачаево-балкарцев и кумыков. Встречается у кумыков и личное имя Бороган. Говоря об этимологии антропонима, этнонима и ойконима Борогъан (в русской транскрипции фиксируется как Брагуны) следует обратить внимание на сообщение татарского историка и богослова XIX в. Шихабэддина Марджани, который считал этноним булгар искаженным произношением более древнего эндоэтнонима баргар[34]. Видимо и борогъан является кыпчакской производной от древнего баргар. .........
В связи с этим интересно мнение В.А. Кузнецова о происхождении асов от усуней Семиречья, среди которых крупнейшими родовыми группами считались асиги и гэшу. Имя первых из них обнаруживает очевидную близость не только с этнонимом ас, но и с названием киргизского рода азык[38]. Как указывает С.М. Абрамзон асиги, входили в племенную конфедерацию "нушиби" Западнотюркского каганата[39]. В эту же конфедерацию входили и хазары, но в отличие от хазар, асиги не создали собственного государства, а вошли в каганат тюргешей под именем азийцев, которых В.В. Бартольд уверенно отождествил с древним народом аз, упомянутым в древнетюркских надписях[40]. Связь азов-тюргешей с кыргызским племенем азык подтвердилась сопоставлением «жаа-тамги» («жаа» с кыргызского языка означает «лук», по кумыкски это слово звучит как «жая») азыков с тамгой в виде лука на тюргешских монетах VIII века, найденных во время раскопок в Чуйской долине. Племя аз под названием азгиши (аз-киши, люди племени аз) в списке Ибн Хордадбеха, который датируется IX веком[41]. Данные сведения подтверждают мнение Р.Т. Хатуева о том, что в раннем средневековье асы проживали и в Средней Азии[4
........
С названием вышеуказанного тюркского народа усунь (его прямой потомок ногайско-казахский род уйсун) связан топоним Ойсунгур ныне г. Ойсхара в Чечне. В XIX в. И. Бларамберг указывает, что первоначальное население Ойсунгур (у него Усунгур[52]) составляли кумыки, впоследствии ассимилированные чеченцами[53]. Я. Рейнегс в 1790-е гг., опираясь на более ранние данные, также отмечал, что жители Ойсунгура «имеют своё происхождение от кумук-татаров»[54].
www.kumukia.ru

понеделник, май 31, 2010

Една карта на Кавказ

Това е една карта от
Die Volker des Kaukasus U.S.W. by Berghaus, Heinrich from 1848
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1562~160094:Die-Volker-des-Kaukasus-U-S-W--geze?sort=Pub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_NoВ долния ляв ъгъл са указани диалекти и езици от Кавказ вкл.
Ossisch - Iron,Osseten и отделно Bassianen,Karatschai,Alanвидяно в http://www.alanla.forum24.ru/

вторник, май 11, 2010

Владимир Каратаев ,председател на изпълкома на "Съюза на славяните" в Адигея за съвременните проблеми на Северен Кавказ


В.К.: Русское общество устало от войны на Кавказе и от кавказских криминальных группировок, активно осваивающих просторы России. Поэтому за 20 лет у людей и сложилось мнение, что лучше уйти, чем оплачивать беспредел. Плюс — беженцы из республик, которые не желают видеть рядом с собой тех, кто лишил их нормальной жизни.
Лично я убежден, что вот так — взять и уйти с Кавказа — России невозможно. Но и дальше сохранять такую гибельную для государства политику также невозможно.
Что делать — это вопрос к федеральной власти, нашим мнением она никогда не интересовалась. Кроме того, проблема Кавказа не существует сама по себе. Она вытекает из проблем общегосударственных — коррупция, отсутствие вменяемой национальной политики, разрушение экономики и сельского хозяйства.
.....

В.К.: Как и все, что в последнее время делается федеральной властью на Кавказе, создание СКФО для меня непонятно. Оказавшись неспособным навести конституционный порядок в Чечне, Кремль осыпал её деньгами в обмен на видимость стабильности. Сдается, что территория, где будет поддерживаться такая «стабильность», с созданием СКФО значительно расширяется. В этом смысле я считаю, что Адыгее очень повезло. А в целом я глубоко убежден, что существование этих округов не имеет смысла.
....

Я имел опыт работы в федеральной службе и знаю, что интересы местной власти и общегосударственные не всегда совпадают. Что касается таких структур, как ФСБ, МВД, Наркоконтроль, таможня, пограничная служба и т.п., то здесь должен быть подход не административно-территориальный, а основанный на задачах службы. Ну зачем, например, в Адыгее отдельная структура наркоконтроля, если она внутри края? Или ФСБ? Разве что для того, чтобы обеспечить рабочее место ещё одному генералу. К тому же административно-территориальное деление таких служб нередко ведёт руководителей их подразделений к зависимости от местных князьков: квартиры, дачки, работа для жён, учеба для детей и т. д. В итоге федеральная служба становится карманной. Мы в Адыгее это неоднократно наблюдали. Должна быть разумная достаточность и общегосударственный интерес.
.........

Вся проблема — в маразматическом федерализме РФ. Если он территориальный — следует упразднить республики, отделив те, что не желают жить по общим законам. Если он национальный, то у меня опять вопрос — где русское национальное государство, в котором я чувствовал бы себя на своей земле?
.....
В.К.: Сегодня это остатки тех казаков, которые искренне поверили в сказки Ельцина, а потом Путина о «реабилитации казачества». Никакой реабилитации они, естественно, не получили. А право, записавшись в «реестр», поддерживать общественный порядок наравне с милицией – это не реабилитация. Надеюсь, Вы понимаете, что не только в милиции, но и в любом роде войск, можно учредить «казачьи бригады». Гораздо труднее вернуть казакам земли и станичное самоуправление, то есть то, что и составляло суть их жизненного уклада. Из этого ничего не сделано. Может быть, будут новые обещания перед выборами президента?
.....
По поводу статей, которые «евреи воспринимают как антисемитские». Наверное, это о публикациях, где мы обращали внимание читателей на непомерное влияние на российскую власть бывшего гражданина Америки Берла Лазара, регулярно встречающегося с президентом РФ. Кстати, та же информация давалась и в центральных СМИ. Но это не «еврейский вопрос», а «русский вопрос». В свое время, имея на руках 20 тыс. подписей жителей Адыгеи под обращением к Путину по вопросу объединения с краем, мы добивались встречи с ним. Так и не сподобились! А у Берла Лазара с этим нет никаких проблем.
...........
В.К.: Конечно, главное, это кадровая политика, имеющая гипертрофированное этническое выражение. Можно говорить и о периодически возникающих этнических конфликтах на бытовой почве. Но это все, на мой взгляд, вторично. Главное сейчас — растущее недоверие населения к власти, как местной, так и федеральной и процесс распада всех структур управления. При этом — отсутствие того самого гражданского общества способного этому что-то противопоставить. Кавказ может отпасть от России не потому, что большинство его жителей этого желают или потому, что того хотят русские. Это станет следствием хаоса, признаки которого можно видеть повсеместно.
kavkaz-news.info
Фото от aqurbash  www.shax-dag.ru

петък, април 23, 2010

Укрепление Кумания близо до Дербент,удини-скитско племе

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ "Естественная история"

VI.30(12,1). За ними находятся Кавказские воро- • та8, которые по ошибке многие называют Каспийскими, — удивительное творение природы, произошедшее от внезапного разрыва гор. Самые ворота огорожены бревнами, обитыми железом; внизу течет вонючая река, а на одной скале, лежащей по эту сторону, находится небольшое укрепление Кумания, устроенное с целью воспрепятствовать проходу бесчисленных народов. Следовательно здесь, почти напротив иберийского города Хармастиса, целая часть света отделяется от другой воротами. Начиная от Кавказских ворот, в Гордиейских горах живут валлы и сваны9, неукротимые народы, которые занимаются добыванием золота в рудниках, а за ними до моря живут некоторые племена гениохов и ахеев. Таково внутреннее положение этой страны, которая принадлежит к самым прославленным.
.........
VI.38(15,3).Каспийское море переливается из Океана через очень узкий и длинный пролив, там, где море расширяется, оно изгибается подобно рогу луны, а где оно тянется от устья по направлению к Меотийскому озеру, походит на серп. Первый залив называется Скифским, так как по обеим сторонам его живут скифы, которые имеют постоянные сношения между собой при помощи лодок; на западной стороне живут кочевники, по краю пролива, лежит страна удинов10, скифского племени.

сряда, април 21, 2010

Погребението на Лех Качински

Това са няколко снимки от погребението на полския президент Лех Качински -  от       REUTERS/Ints Kalnins/
Ковчегът ,   
Полските знамена 
Замъкът Вавел
Духовенството
Кръстът

Църквата
Народът
Медведев
Видяно от www.kommersant.ru/
Може би Катин ще се  превърне в една притча за доверието - когато за едно събитие дълго време лъжата се приема вместо истината от всички ,доверието трудно се възстановява.

събота, март 27, 2010

Каталонская экспедиция на Восток (1303 - 1313) и серебряные сосуды Константина Аланоса

Миром в Кальтабеллоте, заключенным в августе 1302 г., закончился двадцатилетний конфликт, известный как Война Сицилийской Вечерни. Фадрике Сицилийский столкнулся с проблемой занятости наемников-альмогаваров, которые в значительной мере помогли ему утвердиться на острове. Эти отряды жили войной и грабежом; подобно бригандам во Франции позднее; они были свирепыми бандами, и обедневшая Сицилия не в состоянии оказалась их содержать. В то же время на Востоке непрерывные нападения турок на Византию, Болгарию и Сербию требовали для православных христиан поддержки. Опасность усилилась при правлении императора Андроника II, сына Михаила , который вербовал наемников из славянских племен, расположившихся на Дунае. Сын Андроника, соправитель императора Михаил IX, напал на турок в 1301 г. с армией из наемников-алан и был наголову разбит. Турки продвинулись к Мраморному морю, и Византийская империя, казалось, была на краю крушения, когда Михаил получил предложение помощи от каталонцев.В начале апреля 1304 г. Флор подготовился к продолжению войны с турками. Начало операций было отсрочено конфликтом между его собственными отрядами и наемниками-аланами, в результате чего часть наемников покинула Кизик. Когда этот вопрос был улажен, Флор выдвинулся на помощь Филадельфии, осажденной войсками Али Шира, эмира Карамарии. Каталонцы разбили турок. Потери у мусульман составили 800 человек, у христиан 200 человек. Филадельфия была освобождена, и Рожер двинулся к Магнесии. Рожер планировал двигаться в сторону Тавра, так как основные силы турок отступали к Киликийским Воротам. Некоторые члены экспедиции предлагали даже идти в Палестину. Рожер, однако, понимал опасность продвижения в горную страну без проводников в канун зимы. Каталонский командир решил дать войскам отдых и начал движение в сторону Константинополя. Византийские историки утверждают, что каталонцы при этом причинили больше ущерба стране, чем турки. Но здесь надо учесть, что свой вклад в разграбление Малой Азии внесли и наемники-аланы, оставленные в качестве гарнизона в Магнесии и расхитившие всю ту богатую добычу, которую Рожер хранил в городе.
Нет сомнения, что Андроник был удивлен внезапными успехами каталонцев и начал бояться, что новые союзники могут стать опасной силой. Подозрения императора искусно подогревались генуэзцами. Новости, которые Флор получил весной 1305 года, были тревожными. Турки осадили Филадельфию и заняли остров Хиос. Каталонцы готовились пересекать Геллеспонт, когда курс событий был полностью изменен неожиданным инцидентом. Рожер решил, что перед отбытием в поход необходимо нанести визит вежливости Михаилу, который никогда не скрывал своей неприязни к каталонцам. Принцесса Мария, кажется, глубоко влюбленная в мужа, просила его не посещать Адрианополь, опасаясь за безопасность Рожера. Но Флор не внял предупреждениям жены и отправился в Адрианополь с эскортом в триста всадников и пехотинцев, где стоял Михаил с армией, боровшейся против болгар. Мария отправилась в Константинополь, а армией остались командовать Энтенса и Рокафор. Рожер был встречен Михаилом внешне очень дружелюбно, с торжественным приемом; но 4 апреля 1305 года прямо во время торжественного обеда все каталонцы, включая Рожера, были перебиты наемниками-аланами. Лишь два или три испанца смогли скрыться из Адрианополя и добраться до Галлиполи. Потеря Рожера для экспедиции была невосполнима. Флор пользовался непререкаемым авторитетом для солдат, а Энтенса и Рокафор были скорее конкуренты, нежели друзья, и их вражда, в конечном счете, разрушила все перспективы экспедиции. Рокафор и его войска заняли северную часть Галлиполийского полуострова, в то время как Мунтанер оборудовал в Галлиполи склады, магазины, больницу и рынок, где продавалась добыча, в том числе и рабы. Рокафор и Аренос объединили свои силы и напали на Стению, город, являвшийся имперским арсеналом приблизительно в восьми милях на север от Золотого Рога. Обойдя Константинополь, каталонцы достигли арсенала; там они сожгли приблизительно 150 различных судов, захватил четыре своих галеры, потерянных ими ранее, подожгли город, разрушили дамбы, которые не впускали морскую воду, загрузили галеры добычей и отплыли в Галлиполи на виду константинопольцев. Андроник попытался снова вступить в переговоры с Рокафором, но безуспешно. Следующим шагом каталонцев стало нападение на наемников-алан. Они были главными виновниками в гибели Рожера де Флора. Каталонцы узнали, что аланы решили оставить императорскую службу и вернуться домой через Болгарию, и решили перехватить их прежде, чем они пересекут Дунай. Аланы были более серьезными врагами, чем слабые греки, и каталонские лидеры поэтому решили забрать из Галлиполи у Мунтаньера почти всех солдат, кроме 20 всадников и 60 пехотинцев. Каталонцы, кажется, перехватили алан где-то в окрестности Хемуса. 9000 противников были убиты и захвачена большая добыча – все, что аланы заслужили и награбили. Потери каталонцев в этот раз были более значительными, чем в боях с греками.
www.covadonga.narod.ru/Flor.htm


Осенью 2006г в Лондоне для продажи предлагается серебряное блюдо с вероятным произходом района города Пазарджика Болгарии. Еще 10 сосудов находятся в Греции,из коих 9 были предложены историческими музеями в Атине и Солуне.Музеи образовали консорциум,чтобы собрать необходимую сумму.Сосуды хорошо сохранены , подвергались реставрации и имеют высокую пробу серебра - 94-96%.Первый владелец сосудов А.Бъри упоменает Татар Пазарджик как место обнаруживание сосудов.На одной тарелке читается надпись"Господи помогай проедорю Константину Аланосу". Анна Болиан и Анастасия Дрендаки считают,что имя проедоря указывает на этническую принадлежность.В 1323г при обороне города Пловдив упоменается отряд аланов и поэтом  болгарские учены считают,что Феодор Святослав Тертер заселял оставшие в живых после битвы с каталонцами аланы на територии где обнаружены сосуды - между городов - Пловдив и Пазарджик.
www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2710&sectionid=5&id=0001501
Фото: dariknews.bg

сряда, март 24, 2010

Камъка на Карча

Река Худес е един от най-дългите притоци на р.Кубан и се влива в нея край селището   Эльбрусский. Горния извор на р.Худес се нарича Чомарт-Кол.Там ,където двете реки се сливат,недалеко от моста се намира огромен и необикновен камък.На карачаевски език той се нарича   «Къарачайны къадау ташы» или камъка на Карча.Карча е името на легендарния родоначалник на карачаевци,който намерил изгубената родина векове назад.Народна карачаевска мъдрост казва: Докато Елбрус и камъка на Карча стоят на мястото си ,няма да се загуби карачаевския народ. Учени твърдят,че камъкът има неземен произход и подобен метеорит е паднал в Тихия океан преди 11хил.г.    www.dombayinfo.ru/about_kuban

Ноември 2009г. президентът на Карачаево-Черкесия тържествено открива защитения камък на Карча,който както сам той казва е магическа твърдина на народа и общонационален пазител.На реставрация и благоустройство е подложен целия район около камъка за удобство на жителите и туристите.Карачаевци вярвали ,че камъкът паднал от небето,изпратен от Бог ,за да пази народа и затова имат особено отношение към него.Думите  "къадау таш" означават крепост или камък-замък,охраняващ народа от бедствия.
sknews.ru/regions/region09/27798-zamkovyj-kamen-karachaya.html

понеделник, март 15, 2010

Портали в небесата - кавказки алански гробници

На 29.01.2010г в студията на фонда "Эльбрусоид" се състояла премиера на документалния филм "Порталы в небеса".Авторът на сценария е Кази-Магомет Алиев , а режисьор - Ильяс Богатырев.
Каменните гробници на древните алани съхраняват тайните на предците,тяхната култура и вярвания .Те гледат към Небето съединявайки света на живите с Вечността като портали в небесата kurch.blogspot.com
Във филма се разказва за загадъчни паметници от 6-8в останали от аланите на територията на Карачай и Балкария,като много от тях се показват за първи път.Показват се скални гробници на територията на Карачай и изсечени тайнствени знаци,жертвен камък,канавка за изтичане на кръвта на жертвено животно.Според Сергей Савенко този начин на погребване в скалите,се дължи на практиката да се отдели тялото на мъртвия от земята,която кореспондира с ранното християнство и зороастризма.В един от петте алански  градове открити от археолозите - Рим-гора са открити остански от муфициране на знатни хора-християни,оръжия,огледала.Подобни погребални комплекси са открити в Мала Азия на територията на Турция и се свързват с фригийците.Във филма се прокарва хипотеза ,че те също могат да бъдат свързани с аланите,чието присъствие в Кападокия е фиксирано.Подобни скални погребения се откриват и на Алтай,който се счита прародина на аланите/?/.Алтайските скални погребения се свързват със силен култ към планината и  с вярването ,че душата излиза от конкретна планина,живее в тялото и след смъртта отново се връща в същата планина.Също такива комплекси съществуват и на територията на Балкария - погребални камери,тамгообразни знаци.Във филма се показват високи каменни арки,за които се спори дали са резултат от геологически процеси или дело на човешка ръка.Арките са разположени на един и същ паралел в посока изток-запад.Има предположение ,че са използвани за наблюдение на Слънцето и др.звезди.Например разположението на планетата Юпитер определя благоприятното време за предвижване на керваните.В кар.-балк език съществуват около 80 названия на планети и звезди.
В Балкария съществуват единствените по рода си мавзолеи гробници  - кешене - 11в.По това време аланите се отдалечават от християнството и византийското влияние,а арабското и мюсюлманско все още не достигнало до тях.Така свободни от всякакво влияние и в разцвет аланските зидари сътворяват оригинални по своята архитектура мавзолей,в които вграждат религиозни и културни предпочитания на това време - почитане на Слънцето,Небето ,Нартски епос.
Филма може да гледате тук Порталы в небеса

петък, март 12, 2010

Клетва с тревичка

В миналото приятелството се ценяло високо.Карачаево-балкарския народ казва: нёгерлик насыбы барды- щастлив е защото има приятели.В ранни времена извършвали различни ритуали ,когато двама души искали да станат приятели:правели разрез на ръката и сливали кръвта или пиели от обща чаша.Има обред ,който на кар.-балк. език се нарича -чёп ант- клетва с трева.Двама хващали трева от двата края с десните ръце и произнасяли клетва.Ако единият нарушал клетвата,другият взимал трева и я късал пред очите му в знак на скъсаното приятелство.Представата на народа за приятелството се съдържа в следните изречения.
Шох болургъа жыл керек,   Жау болургъа кюн керек.
За да станете приятели е нужна година,за да станете врагове - един ден.
Адамны адамлыгъы   Нёгеринден танылыр.
За достойнството на човек съдят по неговите приятели.
Алтын берип алгъан шохунг  Къыйын кюнюнгде башынгы кесер.

Приятелят ,купен със злато,в трудна минута ще ти отреже главата.
Душманынг кёзюнгден махтар,  Шуёхунг артынгдан махтар.
Врагът,ще те похвали в очите,приятелят - зад гърба.
Аман тенгинг - ауананг кибик: Иги кюнюнгде къачып къутулмазса, Аман кюнюнгде излеп тапмазса.
Неверният приятел е като сянката:В хубав ден не можеш да избягаш от него,в лош - не се вижда.
"ЁЗДЕН АДЕТ -ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА "
Составление, предисловие и комментарий Махти Джуртубаева
karachays.com
Фото: frognews.bg , deviantart.net

вторник, март 09, 2010

Скити,сармати

Диодор Сицилийский"Историческая библиотека"
Вначале скифы занимали незначительную землю ,но в последствии они мало-помалу умножались и благодаря своей силе и храбрости ,завоевали много земель и довели свой народ до первенства по славе и ряду других... Вначале они жили   в очень незначительном  количестве по реке Араксу и были всеми презираемы,так как ничем не выдавались,но когда один из их первых царей ,оказался воинственным и отличным полководцем ,то они приобрели новую землю в гористых странах до гор Кавказа ,а в равнинных местностях  - земли ,лежащие у Океана и Меотийского озера,и остальное пространство до реки Танаиса...
Помпоний Мелла "Землеописание"
111,4,34....Сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест жительства , они вечно живут лагерем,перевозя свое имущество и богатсва туда ,куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги , племя воинственное ,свободное , и до того жестокое и свирепое ,что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами....
Из"Древная история лезгин и античные письменные источники"

понеделник, март 08, 2010

Наздравица

Вечерта е чаша вино,тъмно гъсто,мелнишко
Вечерта е къща пълна със приятели.
Добре дошли ,приятели,
с вас е пълна къщата ми с радост и веселие
Наздраве и добре дошли
да вдигнем чаши за това
да спи под камък злото
да ни среща винаги добро
Да си спомним младините радостни и слънчеви,
да си спомним първа обич, първий сладки грях
От младостта, до старостта
обичта е този силен пламък в нашия живот. 
И когато всеки своя път поеме по света,
пак така да се сбереме на изпроводяк.
От люлката, до гроба
за приятелството нека пие моето сърце.


Силвия - Наздравица
от: evg3ni